Rezerwaty przyrody

Rezerwat "Kręgi Kamienne"- jest rezerwatem częściowym - został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 15 września 1958 r. Położony jest w południowej części województwa pomorskiego, nad rzeką Wdą. Rezerwat obejmuje kompleks leśny o powierzchni 17,37 ha, na terenie, którego znajduje się cmentarzysko plemienia Gotów - charakterystyczne kurhany i kręgi kamienne pochodzące z początków naszej ery.

Parki krajobrazowe

Zaborski Park Krajobrazowy - powstał dla ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych północno- zachodniej części Borów Tucholskich.

Obszary chronionego krajobrazu

Północny - Część Wschodnia Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje część północno-wschodnią nadleśnictwa o powierzchni ok. 1 260 ha.

Obszary Natura 2000

Prawie cały obszar Nadleśnictwa Czersk (ok. 14460ha) został objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, nazwanym „Bory Tucholskie" (kod obszaru PLB220009). Celem wyznaczenia obszaru Bory Tucholskie, obejmującym swoim zasięgiem powierzchnię 322 535,80 ha, jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych oraz tworzenie nowych biotopów.

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Czersk znajduje się 26 pomników przyrody. Do najciekawszych należą rosnące blisko siebie 260-letnie dwa dęby szypułkowe (340cm i 350cm obwodu) zwane potocznie Adam i Ewa (Leśnictwo Juńcza).

Użytki ekologiczne

W Nadleśnictwie Czersk znajduje się 18 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 61,89 ha.