Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Hodowla lasu

Dział hodowli lasu jest jednym z najważniejszych z dziedzin leśnictwa. Nie jest to, bowiem dziedzina odnosząca się wyłącznie do lasu, jako miejsca produkującego surowiec. Łączy ona w sobie doświadczenie i wiedzę z wielu dziedzin: klimatologii, hydrologii, gleboznawstwa, nasiennictwa, dendrologii, co pozwala na dogłębną analizę oraz gospodarowanie na danych powierzchniach lasu. W celu realizacji zadań hodowlanych w każdym nadleśnictwie znajduje się podstawowa baza nasienna.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Czersk z racji uwarunkowań przyrodniczych i składu gatunkowego drzewostanów (93, 3% udziału siedlisk borowych) w sposób szczególny narażone są na oddziaływanie szkodników pierwotnych, których występowanie łatwo przybiera formy gradacyjne.

Użytkowanie lasu

Według Ustawy o lasach, lasy w Polsce spełniają 3 podstawowe funkcje: ochronne, gospodarcze oraz społeczne. Biorąc pod uwagę te dwie ostatnie funkcje, właśnie użytkowanie lasu zajmuje się dostarczeniem surowca drzewnego dla klientów indywidualnych jak i dla przemysłu.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Według prawa łowieckiego łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Czersk w imieniu starosty chojnickiego ma pieczę nad 4665 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.