Wydawca treści Wydawca treści

Północny - Część Wschodnia Obszar Chronionego Krajobrazu

Północny - Część Wschodnia Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje część północno-wschodnią nadleśnictwa o powierzchni ok. 1 260 ha.

Północny Obszar Chronionego Krajobrazu - Część Wschodnia, znajduje się na terenie mezoregionu Bory Tucholskie, który wraz z Równiną Charzykowską, pod względem morfogenetycznym, stanowi jednorodną krainę - równinę sandrową, porozcinaną obniżeniami wytopiskowymi i dolinami rzek. Typowym elementem krajobrazu są wąskie i długie o stromych zboczach jeziora rynnowe. Zwarte kompleksy leśne porastające piaski sandrowe, składają się głównie z monokultury sosnowej typu czernicowego z domieszką brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego i osiki.

Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu

Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu swoim zasięgiem obejmuje część południową i południowo-zachodnią nadleśnictwa o powierzchni ok. 8 830 ha.

Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Równiny Charzykowskiej. Charakteryzuje się rzeźbą młodoglacjalną, wysokimi walorami turystycznymi (rzeka Brda, Zbiornik Mylof, jez. Trzemeszno), wysokim stopniem lesistości. Od strony północno-zachodniej graniczy z Tucholskim Parkiem Narodowym i Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, od strony południowo wschodniej z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym i stanowi naturalny pomost ekologiczny łączący ich ekosystemy.