Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk

Budynek biurowy Nadleśnictwa Czersk mieści się na terenie zarządzanym przez nadleśnictwo, w jednym budynku. Budynek składa się z jednej części, w której pomieszczenia połączone są wspólnym korytarzem na poziomie 0 oraz korytarzem na poziomie 1. Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe. Wymienione poziomy połączone są klatką schodową mieszczącą się w pobliżu głównych drzwi wejściowych. Większość biur znajduje się na poziomie 0.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy – świąt państwowych i dni wolnych ustanowionych na mocy zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk).

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony parkingu. Usytuowane jest na poziomie siedmiu schodków przed drzwiami głównymi.  

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Przy drugim wejściu od szczytu budynku wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed drugim wejściem znajduje się winda dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu i dalej do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Wejscie boczne prowadzi do miejsca obsługi klienta (sprzedaż detaliczna, kasa) oraz dalej holem do biur i sekretariatu.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0". Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższym poziomie.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 80-90 cm.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim, wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

Znaczna liczba spraw załatwianych w nadleśnictwie nie wymaga fizycznej obecności, dlatego zachęcamy osoby niepełnosprawne do załatwiania spraw zdalnie: telefonicznie, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną. W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 52 395 36 10 lub e-mailowo na adres czersk@torun.lasy.gov.pl

Zdjęcie przedstawia główne wejście do budynku.

Zdjęcie przedstawia druge wejście do budynku wraz z windą i parkingiem dla osób niepełnosprawnych.