Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Kręgi Kamienne

Rezerwat "Kręgi Kamienne"- jest rezerwatem częściowym - został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 15 września 1958 r. Położony jest w południowej części województwa pomorskiego, nad rzeką Wdą. Rezerwat obejmuje kompleks leśny o powierzchni 17,37 ha, na terenie, którego znajduje się cmentarzysko plemienia Gotów - charakterystyczne kurhany i kręgi kamienne pochodzące z początków naszej ery.

Cmentarzysko to jest największym obiektem tego typu w Polsce. Chroniony w rezerwacie element archeologiczny i kulturowy to 10 kręgów kamiennych oraz 30 kurhanów zgrupowanych w większości w środkowej części rezerwatu. Należy pamiętać, że równie ważnym elementem ochrony w rezerwacie są niezwykle cenne i unikatowe w skali Niżu Środkowoeuropejskiego porosty i mszaki, które pokrywają powierzchnie wielu głazów.
Teren rezerwatu stanowi obiekt ciągłych badań i obserwacji zarówno archeologów jak i znawców lichenoflory. Spośród około 85 współcześnie żyjących tu porostów, ponad 70 to typowe formy naskalne, z czego połowa ma swoje centrum występowania w wysokich górach. Jednak dalszy żywot tych niepozornych, szarych świadków epok i dziejów w znacznym stopniu zależny jest od ludzi. W ostatnich latach zginęło już kilka gatunków, liczebność niektórych gwałtownie się zmniejszyła. Ich delikatne plechy są ścierane z powierzchni głazów butami lub rękoma turystów, w tym też naiwnych wyznawców nowych pseudonaukowych kultów.
Dla ochrony terenów, na których położone są kamienne kręgi, kurhany i znajdujące się na nich i wśród nich mszaki i porosty wyznaczone są ścieżki umożliwiające zwiedzenie całego rezerwatu, a dla lepszego spojrzenia na środkową część rezerwatu gdzie zgrupowana jest większość elementów ochrony nadleśnictwo postawiło w 2004 roku taras widokowy.
Rezerwat położony jest niedaleko miejscowości Odry, w której to znajduje się muzeum poświęcone Kamiennym Kręgom. Od miejscowości Odry do granic rezerwatu prowadzi utwardzona droga publiczna, oraz zielony szlak turystyczny (pieszy oraz rowerowy).


Rezerwat Mętne

Rezerwat "Mętne" - jest rezerwatem ścisłym - został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. W chwili powstania powierzchnia rezerwatu wynosiła 53, 28 ha. Staraniem tutejszych leśników, Wojewoda Pomorski Rozporządzeniem Nr.86/06 z dnia 19 września 2006 r. powiększył obszar rezerwatu o przylegające w północnej części torfowiska. Podstawowym celem powiększenia rezerwatu do pow. 103, 35 ha było podjęcie skuteczniejszych działań ochronnych na obszarze całego torfowiska stanowiącego niepodzielny układ hydrologiczny i ekologiczny.

Rezerwat „Mętne" położony jest w południowej części głównego kompleksu obrębu Giełdoń w leśnictwie Ostrowy i w skład jego wchodzi Jezioro Mętne oraz otaczające je tereny podmokłe. Na obszarze tym dominują fitocenozy nieleśne, typowe dla torfowisk przejściowych i wysokich, tam też zlokalizowane jest stanowisko brzozy niskiej Betula humilis (dla ochrony, której rezerwat został utworzony), zamieszczonej w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (EN) i objętą ścisłą ochroną gatunkową oraz ważki-iglicy małej Nehalennia speciosa – gatunku chronionego i uznanego za silnie zagrożony w Polsce. Na terenie rezerwatu występują również inne ciekawe elementy flory i fauny m.in.: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, turzyca bagienna, żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec. Rezerwat jest również ostoją żurawia
W 2006 roku, na zlecenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, został wykonany przez Klub Przyrodników ze Świebodzina „Plan Ochrony Rezerwatu Przyrody Mętne". Plan ochrony sporządzono na okres 20 lat, będzie, więc obowiązywał do roku 2026. Sporządzony plan stanowi dla leśników Nadleśnictwa Czersk podstawę działań ochrony czynnej na tym terenie.