Wydawca treści Wydawca treści

Obszary NATURA 2000

Praktycznie cały obszar Nadleśnictwa Czersk został objęty obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, nazwanym „Bory Tucholskie" (kod obszaru PLB220009). Celem wyznaczenia obszaru Bory Tucholskie, obejmującym swoim zasięgiem powierzchnię 322 535,80 ha, jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych oraz tworzenie nowych biotopów.

Ponadto ok. 470 ha terenu nadleśnictwa położonego w leśnictwach Okręglik i Ostrowy tworzy specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 nazwany „Mętne" (kod obszaru PLH220061).
Obszar strefy to w około 60% drzewostany iglaste na siedliskach bagiennych, a pozostała część obszaru to torfowiska, bagna i zbiorniki wodne. Teren obejmuje skupienie cennych torfowisk w rynnach polodowcowych wśród sandru Borów Tucholskich. Centralną część strefy stanowi rezerwat przyrody Mętne, który zajmuje dużą zatorfioną, płytką nieckę terenową prawdopodobnie pochodzenia wytopiskowego. Płytkie obrzeża uległy stopniowemu zlądowaceniu w wyniku procesów torfotwórczych, a środek zajmuje lustro wody zarastającego Jeziora Mętne.