Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Według prawa łowieckiego łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Prace w zakresie gospodarki łowieckiej realizowane są przy współpracy n-ctwa jak i kół łowieckich. Teren nadleśnictwa dzierżawiony jest przez cztery koła łowieckie: "Sokół"; "Lis"; "Bór"; "Ponowa", których zadaniem jest gospodarowanie populacją zwierzyny łownej oraz ograniczenie szkód na polach uprawnych jak i uprawach leśnych.
Dla polepszenia warunków bytowania zwierzyny Koła łowieckie zagospodarowały 12 ha użytków rolnych z przeznaczeniem na żerowanie zwierząt- poletka produkcyjne, jak również dużo paśników do dokarmiania zimowego.
W celu ochrony upraw rolnych tworzy się poletka zaporowe jak i pasy zaporowe na granicy pól i lasów.
Do najczęściej spotykanych zwierząt należą jeleń szlachetny, dzik oraz sarna, natomiast stan takich gatunków łownych jak zając, kuropatwa, kaczka krzyżówka, borsuk czy jenot utrzymuje się na niskim poziomie.
Osobliwością wśród zwierząt, niebędących, co prawda na liście zwierząt łownych, a wyrządzającym pewne szkody jest bóbr. W celu ochrony przed bobrami, w l-ctwie Juńcza założono osłonki na sędziwych dębach.