Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Czersk z racji uwarunkowań przyrodniczych i składu gatunkowego drzewostanów (93, 3% udziału siedlisk borowych) w sposób szczególny narażone są na oddziaływanie szkodników pierwotnych, których występowanie łatwo przybiera formy gradacyjne.

 
 
Pierwszym krokiem w ochronie lasu jest kontrola występowania jak i ocena zagrożenia lasu przez owady. Zabiegi te stosuje się poprzez wykładanie pułapek klasycznych, feromonowych, szybkie wycinanie i korowanie lub wywożenie poza strefę zagrożenia drzew zasiedlonych .
Ochronę przed uszkodzeniami od zwierzyny realizowane jest następującymi metodami: z jednej strony zabezpieczenie upraw i młodników (grodzenie, smarowanie repelentami), a z drugiej przez utrzymanie populacji zwierzyny na poziomie gospodarczo znośnym oraz dokarmianie w okresach niedostatku bazy pokarmowej.
 
 
 
 
Na gruntach porolnych, gdzie występuje zagrożenie hubą korzeniową stosuje się zabezpieczenie pniaków poprzez stosowanie preparatu Pg IBL. Jednocześnie w celu zwiększenia stabilności tych drzewostanów planuje się wprowadzanie podszytów i podsadzeń produkcyjnych.
 
 Nadleśnictwo dąży do rozwoju awifauny leśnej, będącej naturalnym czynnikiem buforującym rozwój szkodników owadzich. Realizację tego zadania dokonuje się poprzez:
•         tworzenie powierzchni ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu
•         tworzenie remiz ptasich
•         wieszanie nowych oraz konserwację już istniejących skrzynek lęgowych,
•         ochronę drzew dziuplastych,
•         dokarmianie zimowe ptaków,
 
 
 
Ochrona przeciwpożarowa
 
Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych dokonała podziału obszarów leśnych na strefy zagrożenia pożarowego biorąc pod uwagę m.in. następujące kryteria występowanie dużych zwartych kompleksów leśnych, przynależność do określanych dzielnic przyrodniczo-leśnych Polski, jednorodność pod względem klimatycznym, warunki siedliskowo-drzewostanowe, częstotliwość i wielkość pożarów lasu, łączność radiotelefoniczną na obszarze strefy, podział administracyjny Lasów Państwowych oraz występowanie dużych aglomeracji miejskich, rejonów przemysłowych, obszarów o dużym nasileniu ruchu turystycznego.
Ze względu na przewagę siedlisk borowych oraz zagrożenia związanego z dużą penetracją terenów leśnych przez zbieraczy runa leśnego nadleśnictwo zostało zakwalifikowane do II strefy zagrożenia pożarowego.
 
W celu pełnego zabezpieczenia terenów leśnych przed pożarami nadleśnictwo posiada dwie wieże ppoż., jak również szereg punktów czerpania wody w celach gaśniczych z dobrze oznakowanymi drogami pożarowymi.