Wydawca treści Wydawca treści

Realizacja zadania dofinansowanego w ramach umowy nr WFOŚ/D/597/73/2017

Nadleśnictwo Czersk w roku 2017 realizuje zadanie p.n. „Usuwanie odpadów i likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi:  28.000,- zł.
Program został wsparty przez WFOŚiGW w Gdańsku, który przyznał środki finansowe w formie dotacji w wysokości 15.000,-  zł.
Celem realizowanego zadania jest  usuwanie nielegalnie składowanych odpadów zgromadzonych przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz miejscach postojowych.
Takie działanie chroni atmosferę, glebę i wodę przed szkodliwym działaniem toksycznych substancji oraz zapobiega powstawaniu „dzikich wysypisk”,  również poprawia walory estetyczne terenów leśnych.
W Nadleśnictwie Czersk programem wspartym przez WFOŚiGW w Gdańsku objęto 9 miejsc postojowych, a także tereny przylegające do miasta Czersk, szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych oraz śmieci wywiezione w głąb lasu przez nieznanych sprawców, także nieczystości wzdłuż linii brzegowej jeziora Trzemeszno i rzek, którymi odbywają się spływy kajakowe (Brda, Wda).    
Nadleśnictwo Czersk takie działania przeprowadza w sposób ciągły.


http://www.wfos.gdansk.pl/

 

Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego w ramach umowy nr WFOŚ/D/597/73/2017

 


Realizacja zadania dofinansowanego w ramach umowy nr WFOŚ/D/597/105/2016

Od marca do listopada 2016 Nadleśnictwo Czersk realizowało zadanie p.n. „Usuwanie odpadów i likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 29 473,96 zł. WFOŚiGW w Gdańsku przyznał wsparcie finansowe w formie dotacji o wysokości 15 000 zł.

Celem realizowanego zadania było usuwanie nielegalnie składowanych odpadów zgromadzonych przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz miejscach postojowych.

W Nadleśnictwie Czersk programem wspartym przez WFOŚiGW w Gdańsku objęto 9 miejsc postojowych, a także tereny przylegające do miasta Czersk, szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych oraz śmieci wywiezione w głąb lasu przez nieznanych sprawców.  Usunięto także nieczystości wzdłuż linii brzegowej jeziora Trzemeszno i rzek, którymi odbywają się spływy kajakowe (Brda, Wda). W czasie realizacji zadania zebrano łącznie 14,72 ton śmieci. 

W trosce o czystość lasów oraz poprawę walorów estetycznych, Nadleśnictwo Czersk planuje takie działania przeprowadzać w sposób ciągły. 

http://www.wfosigw.gda.pl/

WFOŚiGW w Gdańsku dofinansuje Ochronę Przyrody w Nadleśnictwie Czersk.

Nadleśnictwo Czersk w czerwcu 2015 r. podpisało umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania p.n.: „Czynna ochrona bioróżnorodności na terenie Nadleśnictwa Czersk” w 2015 r.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 55.447,00  zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW Gdańsk w formie dotacji wyniesie 40.000,00 zł.

Program obejmuje założenie 5 ognisk biocenotycznych oraz stworzenie bezkonfliktowej relacji między chronionym bobrem europejskim a gospodarką leśną i rolną.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie odporności ekosystemów leśnych na inwazję foliofagów sosny. 
  • Pełnienie funkcji fitomelioracyjnych.
  • Tworzenie dogodnych warunków do bytowania różnych gatunków entomofagów: stawonogów, płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków.
  •  Regulacja przepływu wody
  • Ograniczenie szkód wynikających z działalności bobrów;
  • Zmniejszenie sumy odszkodowań powstających w wyniku działalności bobrów;
  • Większa świadomość przyrodniczo-ekologiczna leśników oraz lokalnego społeczeństwa – podkreślenie korzyści z obecności bobrów: retencja wody, oczyszczenie wody, zwiększona bioróżnorodność przez stworzenie nowych zbiorników wodnych

 

http://www.wfosigw.gda.pl/


Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego w ramach umowy nr WFOŚ/D/597/89/2015

Nadleśnictwo Czersk w 2015 roku od marca do listopada w systemie ciągłym realizowało zadanie p.n. „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Program obejmował 9 miejsc postoju pojazdów, tereny przylegające do głównych szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, terenów leśnych przylegających do miasta Czersk:

- miejsca postoju – obręb Czersk -  oddz. 83a, 142l, 182a, obręb Giełdoń 77h, 146c, 163j, 276a, 11b, 179b, ścieżka przyrodniczo – leśna oddz. 175- 176,

- ścieżka rowerowa: Obręb Czersk oddz. 175 - 187, 187A, Obręb Giełdon 1-2, 10-16 wzdłuż   głównych dróg publicznych:

- trasa Czersk – Brusy oddz. 150, 144 - 146, 142, 142A, 13-135, 122A, 123, 124-126, 305, 179, 308

- trasa Brusy – Męcikał oddz. 3 – 5, 15-16

- trasa Czersk- Karsin oddz. 114, 112, 100, 84, 78-80

- trasa Czersk – Odry oddz. 46-48, 32-34

- trasa Odry – Kręgi Kamienne oddz. 15 – 19,

- trasa Czersk – Chojnice oddz. 175 – 187A

oraz śmieci przywożone w głąb lasu przez nieznanych sprawców.

W ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku został osiągnięty efekt ekologiczny z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami. Zlikwidowano liczne „dzikie wysypiska". Wzrosły walory estetyczne lasów oraz zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Niektóre usunięte odpady były szkodliwe, toksyczne i znacznie zatruwały glebę oraz otaczającą je faunę i florę.

 Zebrano i usunięto 15,53 ton zmieszanych odpadów komunalnych.


WFOŚiGW w Gdańsku wspiera finansowo utrzymanie czystości w lasach.

Nadleśnictwo Czersk w maju 2015 r. podpisało umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania p.n.: „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Czersk” w 2015 r.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 28.000,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW Gdańsk w formie dotacji wyniesie 15.000,00 zł.

Program obejmuje zbiór śmieci, ich transport i utylizację z 9 miejsc postoju pojazdów, terenów przylegających do głównych szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, terenów leśnych przylegających do miasta Czersk oraz śmieci przywożone w głąb lasu przez nieznanych sprawców.

http://www.wfosigw.gda.pl/


Zwiększamy bioróżnorodność chroniąc bobry, raki i sowy oraz zakładając ogniska biocenotyczne.

W dniu 5 listopada 2015 roku w Nadleśnictwie Czersk podsumowano realizację projektu pt.: „Czynna ochrona bioróżnorodności na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Projekt jest  realizowany przez Nadleśnictwo Czersk przy współpracy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zakłada prowadzenie działań, które pomogą w zmniejszeniu szkód powodowanych przez bobry.

Bóbr europejski spowodował wiele podtopień obszarów leśnych, dróg i gruntów rolnych. Spowodował również liczne szkody ścinając lub podcinając drzewa. W ramach projektu podjęto próbę stworzenia bezkonfliktowej relacji pomiędzy zwierzęciem a ludźmi. Podjęto działania, które pomogą ograniczyć zalewanie terenów w wyniku budowania tam. Zastosowano rury drenarskie z PCV, zakończone z jednej strony drucianym koszem, co ma na celu wyrównanie poziomu wody w zbiorniku przeciętym tamą. Kolejnym z rozwiązań jakie zastosowano jest zabezpieczenie drzew przed zgryzaniem drucianą siatką oraz grodzeniem wzdłuż cieków wodnych.. Projekt ma również za zadanie wskazanie korzyści wynikających z obecności bobra w lesie: powstanie śródleśnych zbiorników, przy których obserwujemy zwiększenie bioróżnorodności – obecność owadów, ryb, płazów i gadów oraz bujnej roślinności. Projekt obejmował również dofinansowanie tworzenia ognisk biocenotycznych.

Pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego zaprezentowali działania służące ochronie przyrody i zwiększeniu bioróżnorodności na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego Pan Mariusz Grzempa przedstawił projekt czynnej ochrony raka szlachetnego. Poznaliśmy różnicę między rodzimymi gatunkami raków: szlachetnego i błotnego a gatunkami obcymi wprowadzonymi do naszych wód, pochodzącymi z ameryki: rakiem pręgowanym i sygnałowym. To obce gatunki raków wypierają gatunki rodzime. Przyczyną wymierania rodzimych raków jest również choroba zwana  „dżumą raczą". Kolejnym zagrożeniem rodzimych raków jest niszczenie ich siedlisk, nadmierna eksploatacja wód i ich eutrofizacja jak również niewłaściwe zarybianie zbiorników wodnych w tym stawów hodowlanych.

Druga prezentacja przestawiona została przez Grażynę Jaszewską, pracownika Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Tematem prezentacji, jak również szkolenia były sowy. Przedstawiono gatunki występujące na terenie ZPK jakimi są: puchacz, puszczyk, włochatka oraz uszatki. Pokazano różnice w poszczególnych gatunkach, wskazano na szczegóły istotne w ich rozpoznawaniu. Do metod ochrony, które wskazano należy pozostawianie drzew dziuplastych, biogrup i ekotonów ze starymi drzewami, zakładanie platform czy rozwieszanie skrzynek lęgowych. Ochrona czynna obejmuje również nasłuchy, które potwierdzą występowanie ptaków.


WFOŚiGW w Gdańsku kolejny raz wspiera ochronę i zwiększanie różnorodności przyrodniczej w lasach.

Nadleśnictwo Czersk w dniu 18-06-2014 r. zawarło umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Ochrona i zwiększanie różnorodności przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Czersk”, dofinansowanego przez Fundusz w formie dotacji.

Nadleśnictwo przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem bioróżnorodności przyrodniczej we współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku realizuje od wieku lat.
Wprowadza w zakładanych uprawach na ubogich siedliskach boru suchego, boru świeżego lub zdegradowanego boru mieszanego bogatą gatunkowo i ilościowo roślinność krzewiastą i drzewiastą.
Powierzchnie te nie pełnią roli produkcyjnej.
Przedsięwzięcie objęte umową o dofinansowanie przebiegało etapowo, tj.:
1. Jesienią 2014 r. przygotowano glebę poprzez wykopanie dołków o wymiarach 40*40*40, następnie zasypano je torfem zmieszanym z gliną. W celu zabezpieczenia przed zwierzyną powierzchnie ogrodzono siatką.
2. W marcu 2015 r. przygotowane powierzchnie odnowiono bogatą gatunkowo roślinnością.
Efekt rzeczowy:
W wyniku zrealizowanego zadania powstało 5 ogrodzonych ognisk biocenotycznych o powierzchni 9 arów każde, a w nich po 450 szt sadzonek drzew i krzewów cennych dla naturalnego środowiska tj: grusza, głóg, jabłoń, jarząb, kalina, szakłak, itp..
Efekt ekologiczny
Przyszłościowo ogniska biocenotyczne zwiększą odporność ekosystemów leśnych na inwazję foliofagów sosny poprzez budowę różnorodności biologicznej.
Osiągnięta różnorodność tworzy dogodne warunki do bytowania różnych gatunków entomofagów, stawonogów, płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków. Powstałe ogniska biocenotyczne pełnią funkcję fitomelioracyjną. Rosnące w nich rośliny liściaste wytwarzają dużą ilość ściółki, która wzbogaca glebę.
Ogniska biocenotyczne staną się zalążkami przyszłej ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu i przejmą rolę remiz wykorzystywanych w tej metodzie.
 


WFOŚiGW w Gdańsku wspiera finansowo utrzymanie czystości w lasach.

Nadleśnictwo Czersk w 2014 roku od marca do grudnia w systemie ciągłym realizowało zadanie p.n. „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Program obejmował 9 miejsc postoju pojazdów, tereny przylegające do głównych szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, terenów leśnych przylegających do miasta Czersk oraz śmieci przywożone w głąb lasu przez nieznanych sprawców.

W ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku został osiągnięty efekt ekologiczny z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami. Zlikwidowano liczne „dzikie wysypiska". Wzrosły walory estetyczne lasów oraz zmniejszyło się zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Niektóre usunięte odpady były szkodliwe, toksyczne i znacznie zatruwały glebę oraz otaczającą je faunę i florę.

 Zebrano i usunięto 17,38 ton zmieszanych odpadów komunalnych.


Ochrona i zwiększanie różnorodności przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Czersk

WFOŚiGW w Gdańsku wspierał i dofinansował zadanie realizowanie z dziedziny ochrony przyrody p.n.: „Ochrona i zwiększanie różnorodności przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Nadleśnictwo jesienią 2013 r. wyprzedzająco przygotowało glebę poprzez wykopanie dołków następnie zasypanie ich torfem zmieszanym z gliną oraz ogrodzenie powierzchni siatką. W marcu 2014 r. przygotowane powierzchnie odnowiono bogatą gatunkowo roślinnością.

W wyniku tego działania powstało 7 ogrodzonych ognisk biocenotycznych o powierzchni 9 arów każde, a w nich po 540 szt sadzonek drzew i krzewów cennych dla naturalnego środowiska.

Przyszłościowo ogniska biocenotyczne zwiększą odporność ekosystemów leśnych na inwazję foliofagów sosny poprzez budowę różnorodności biologicznej.

Osiągnięta różnorodność stworzy dogodne warunki do bytowania różnych gatunków entomofagów, stawonogów, płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków. Powstałe ogniska biocenotyczne pełnią funkcję fitomelioracyjną. Rosnące w nich rośliny liściaste wytwarzają dużą ilość ściółki, która wzbogaca glebę.

Ogniska biocenotyczne staną się zalążkami przyszłej ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu i przejmą rolę remiz wykorzystywanych w tej metodzie.


Realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L)

Nadleśnictwo Czersk uczestniczy w projekcie p.n.: „Realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L) na obszarze RDLP Toruń” , którego beneficjentem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

Nr projektu POIS.05.01.00-00-150/09. Realizacja w latach 2010-2013.

Wartość projektu                        -  1.529.261,00 PLN

Dofinansowanie UE                     -  1.132.727,50 PLN

Współfinansowanie NFOŚiGW  -     199.822,50  PLN

Celem projektu jest::

1. Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin.

2. Zwiększanie populacji gatunku cisa pospolitego na terenie RDLP w Toruniu.

3.Zachowanie puli genowej miejscowych pochodzeń cisa.


WFOŚiGW w Gdańsku wspiera finansowo utrzymanie czystośći w lasach.

Nadleśnictwo Czersk w 2013 roku od kwietnia do listopada w systemie ciągłym realizowało zadanie p.n. „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Program obejmował 9 miejsc postoju pojazdów, tereny przylegające do głównych szlaków komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, terenów leśnych przylegających do miasta Czersk oraz śmieci przywożone w głąb lasu przez nieznanych sprawców.

W ramach zadania dofinansowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku został osiągnięty efekt ekologiczny z dziedziny ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami. Zebrano i usunięto 26,82 ton odpadów komunalnych.


Dofinansowane przez WFOŚIGW

Nadleśnictwo Czersk w dniu 2012-06-13 zawarło umowę z WFOŚ i GW w Gdańsku nr WFOŚ/D/597/183/2012 na dofinansowanie w formie dotacji zadania p.n. „Ochrona i zwiększanie różnorodności przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Czersk”.

Na słabych glebach wprowadzone zostały gatunki drzew i krzewów o dużych wymaganiach glebowych. Gleba została specjalnie przygotowana jesienią 2012 r. poprzez wykopanie dołków o wymiarach 0,4*0,4*0,4 m, które następnie zasypano mieszanką torfu z gliną. Powierzchnie zostały ogrodzone przed zwierzyną. Wiosną 2013 r. wysadzono krzewy i drzewa.

Wprowadzona bogato gatunkowo i ilościowo roślinność krzewiasta oraz wprowadzone gatunki drzewiaste powodują powstanie bazy pokarmowej i odpowiednich warunków do bytowania dla wielu pożytecznych organizmów. Zwiększa się też odporność ekosystemów leśnych na inwazję foliofagów sosny. Ogniska biocenotyczne pełnią funkcję fitomelioracyjną. Rosnące w nich rośliny liściaste wytwarzają dużą ilość bogatej ściółki, która wzbogaca glebę.

W wyniku realizacji zadania powstały następujące ogniska biocenotyczne:

 

Lp

 

Nazwa leśnictwa

 

Oddział uprawy

 

Powierzchnia ogniska w ha

1

Czersk

206-b

0,09

2

Czersk

232-d

0,09

3

Malachin

152-p

0,09

4

Okręglik

133-a

0,09

5

Okręglik

63-b

0,09

6

Olszyny

139-b

0,09

7

Ostrowy

197-f

0,09

8

Płecno

207-a

0,09

9

Płecno

249-a

0,09

10

Płecno

299A-b

0,09

11

Spierwia

12-a

0,09

12

Spierwia

38-d

0,09

 

 

RAZEM  HA

 

 

 

1,08

Całkowity koszt zadania wyniósł 62.756,-   i w 63,74 % zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Gdańsku