Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

w Nadleśnictwie Czersk

 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Nadleśnictwie Czersk, miejsca instalacji kamer systemu wewnątrz budynku i na terenie wokół siedziby Nadleśnictwa, reguły rejestracji zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zarejestrowanych zdarzeniach.

2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Czersk.

3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Nadleśnictwa Czersk. Podstawami wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Nadleśnictwie są art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy.

4. Infrastruktura Nadleśnictwa, która może być objęta monitoringiem wizyjnym, to teren wokół siedziby Nadleśnictwa, teren wokół budynków gospodarczych, teren parkingu, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku Nadleśnictwa.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

7. System monitoringu wizyjnego w Nadleśnictwie Czersk składa się z:

a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków w rozdzielczości umożliwiającej  identyfikację osób;

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

8. Elementy monitoringu wizyjnego, w miarę konieczności i możliwości finansowych, są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

9. Rejestrator wraz z monitorem znajdują się w pomieszczeniu Nadleśnictwa, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnieni pracownicy Nadleśnictwa.

10. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności np. Policji, Sądom, Prokuraturze - na ich pisemny wniosek.

11. Okres przechowywania danych wynosi do 3 miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

12. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

13. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa w terminie do 14 dni licząc od dnia,
w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce.

14. Administrator Systemów Informatycznych lub inna osoba upoważniona sporządza jedną kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza kopię w sposób trwały następującymi danymi:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych;

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię.

Kopia przechowywana jest przez Administratora Systemu Informatycznego w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

15. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego.
Rejestr zawiera następujące informacje:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych, (np.: kamera/widok)

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię;

f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

g) informacje o udostępnieniu kopii (datę udostępnienia oraz nazwę i adres uprawnionego organu), przedłużeniu okresu przechowywania kopii (datę, do której przedłużono okres przechowywania kopii) lub zniszczeniu kopii (datę zniszczenia i podpis osoby, która zniszczyła kopię).

16. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym podmiotom (np. Policji). W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy, kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

17. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

18. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu, jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej (https://czersk.torun.lasy.gov.pl/) w związku z art. 14 ust. 5 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

                                                                                                                                              NADLEŚNICZY

                                                                                                                                         Rafał Adamkowski