Wydawca treści Wydawca treści

PRZEDSIĘWZIĘCIE: „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE”

O POMORSKICH SZLAKACH KAJAKOWYCH

Celem głównym projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” jest stworzenie kompleksowej i rozpoznawalnej oferty turystycznej woj. pomorskiego opartej o charakterystyczne walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Brusy, a partnerami Nadleśnictwo Czersk, Gmina Czersk oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Łuczniczka” Sp. z o.o..

Zakres projektu zrealizowanego przez Nadleśnictwo Czersk obejmował zagospodarowanie terenu w miejscowości Konigort poprzez wykonanie: pomostu, ciągów komunikacyjnych, zatoki postojowej z parkingiem oraz małej architektury: 2 wiat, paleniska, 2 kosze, 2 tablice informacyjno-promocyjne.

Efektem podjętych działań jest m.in. poprawa jakości infrastruktury kajakowej zwiększająca bezpieczeństwo turystów i służąca rozwojowi oferty turystyki na terenie gmin objętych projektem oraz ukierunkowanie i uregulowanie ruchu turystycznego, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia obszarów cennych przyrodniczo jak Zaborski Park Krajobrazowy oraz obszary sieci Natura 2000: OSO „Bory Tucholskie", OSO „Wielki SandrBrdy”, a także Tucholski Park Krajobrazowy i Światowy Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”.

Wartość projektu w ramach zadania realizowanego przez Nadleśnictwo Czersk wyniosła 181 201,07 zł, dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wyniosło 85% czyli 154 020,91 zł.

 

Do pobrania >>> Przewodnik Kajakiem Przez Pomorze <<<

Więcej o przedsięwzięciu "Pomorskie Szlaki Kajakowe" można znaleźć na stronie: https://kajaki.pomorskie.eu/pl/