Lista aktualności Lista aktualności

LASY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Czersk jest położone na terenie województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, w zasięgu terytorialnym dwóch gmin - Czersk i Brusy. Szczególnego uroku tutejszym krajobrazom nadają lasy leżące nad jeziorami, nieśmiało wkraczające na grunty bagienne, troskliwie otaczające śródleśne łąki i zagubione wśród drzew osady. Bogactwo siedlisk, począwszy od dąbrów i buczyn na terenie leśnictw Odry i Juńcza, do ubogich siedlisk sosnowych w obrębie Giełdon, daje leśnikom szerokie możliwości podejmowania działań, mających na celu ich rozwój i ochronę.

Zróżnicowanie siedlisk, a co za tym idzie także rozmaitość gatunków roślin i zwierząt, zwiększa atrakcyjność tych lasów dla turystów i okolicznej ludności. Poza tym tereny bez wielkiego przemysłu, a takie są w naszym nadleśnictwie, i czyste powietrze to elementy natury coraz rzadziej spotykane na Ziemi. To, że nasze lasy nie są skażone, potwierdzają obficie występujące gatunki porostów. Tutejsze lasy są fragmentem Borów Tucholskich, największego w Polsce, zwartego kompleksu leśnego. Cechą charakterystyczną tego mikroregionu jest wysoka lesistość, która wynosi około 60 proc. Taki stan pozwolił na wprowadzenie różnych form ochrony przyrody, poczynając od rezerwatów, przez pomniki przyrody, obszary Natura 2000, do użytków ekologicznych czy obszarów chronionego krajobrazu. Jesteśmy wdzięczni pokoleniom leśników, którzy pracowali tu przed nami i większość swego życia poświęcili lasom. To oni tworzyli historię naszej małej ojczyzny, my jesteśmy kontynuatorami ich działań. Jednocześnie doceniamy udział lokalnej społeczności i turystów w kwestii ochrony środowiska naturalnego, bowiem to ich zachowanie i szacunek do przyrody pozwala utrzymać dobry stan naszych lasów.


Nadleśnictwo obejmuje obszar około 14 500 ha. Dzieli się na dwa obręby: obręb Czersk z leśnictwami - Czersk, Juńcza, Malachin,Nieżurawa , Odry oraz obręb Giełdon z leśnictwami -Okręglik, Olszyny, Ostrowy, Płecno i Spierwia. Ponadto, w imieniu starosty chojnickiego, leśnicy mają pieczę nad około 4 600 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Rzeźba terenu nadleśnictwa jest efektem procesów lodowcowych zlodowacenia Wisły. Ukształtowanie terenu jest na ogół równomierne z niewielkimi wzniesieniami oraz rynnowymi zagłębieniami. Wzniesienie nad poziom morza waha się od 100 m (jezioro Trzemeszno) do 143 m w północnej części obrębu Czersk. Dominującym gatunkiem w naszych lasach jest sosna, ale znaczną powierzchnię zajmują też drzewostany z brzozą i dębem. Przez teren nadleśnictwa przepływają: Wda, Brda, Niechwaszcz, Czerska Struga, które z licznymi zbiornikami wodnymi oraz jeziorami (wytopiskowymi i rynnowymi) stanowią korzystny system nawadniający i gwarantują duży stopień wilgotności powietrza, co równoważy niską ilość opadów atmosferycznych.