Lista aktualności Lista aktualności

WFOŚiGW w Gdańsku kolejny raz wspiera ochronę i zwiększanie różnorodności przyrodniczej w lasach.

Nadleśnictwo Czersk w dniu 18-06-2014 r. zawarło umowę z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania pn.: „Ochrona i zwiększanie różnorodności przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa Czersk”, dofinansowanego przez Fundusz w formie dotacji.

Nadleśnictwo przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem bioróżnorodności przyrodniczej we współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku realizuje od wieku lat.
Wprowadza w zakładanych uprawach na ubogich siedliskach boru suchego, boru świeżego lub zdegradowanego boru mieszanego bogatą gatunkowo i ilościowo roślinność krzewiastą i drzewiastą.
Powierzchnie te nie pełnią roli produkcyjnej.
Przedsięwzięcie objęte umową o dofinansowanie przebiegało etapowo, tj.:
1. Jesienią 2014 r. przygotowano glebę poprzez wykopanie dołków o wymiarach 40*40*40, następnie zasypano je torfem zmieszanym z gliną. W celu zabezpieczenia przed zwierzyną powierzchnie ogrodzono siatką.
2. W marcu 2015 r. przygotowane powierzchnie odnowiono bogatą gatunkowo roślinnością.
Efekt rzeczowy:
W wyniku zrealizowanego zadania powstało 5 ogrodzonych ognisk biocenotycznych o powierzchni 9 arów każde, a w nich po 450 szt sadzonek drzew i krzewów cennych dla naturalnego środowiska tj: grusza, głóg, jabłoń, jarząb, kalina, szakłak, itp..
Efekt ekologiczny
Przyszłościowo ogniska biocenotyczne zwiększą odporność ekosystemów leśnych na inwazję foliofagów sosny poprzez budowę różnorodności biologicznej.
Osiągnięta różnorodność tworzy dogodne warunki do bytowania różnych gatunków entomofagów, stawonogów, płazów, gadów, ptaków i drobnych ssaków. Powstałe ogniska biocenotyczne pełnią funkcję fitomelioracyjną. Rosnące w nich rośliny liściaste wytwarzają dużą ilość ściółki, która wzbogaca glebę.
Ogniska biocenotyczne staną się zalążkami przyszłej ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu i przejmą rolę remiz wykorzystywanych w tej metodzie.