Lista aktualności Lista aktualności

Minęły cztery miesiące...

Nadszedł ostatni dzień 2017 roku. W tym miejscu warto na gorąco podsumować nasze dotychczasowe działania przy usuwaniu skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku. Na dokładne dane i analizy przyjdzie czas po zamknięciu ksiąg rachunkowych i zaewidencjonowaniu wszystkich czynności gospodarczych.

Do końca 2017 roku ( w okresie 4 miesięcy po nawałnicy) pozyskaliśmy ok. 245 tys. m³ drewna z łącznej uszkodzonej powierzchni ok. 2100ha.. Całkowitego wyrębu zniszczonych drzewostanów dokonano na powierzchni około 1100ha.  Całkowite pozyskanie drewna na terenie nadleśnictwa wyniosło w 2017 roku ok. 281 tys. m ³. Prace te wykonało 12 zakładów usług leśnych, wyposażonych łącznie w 30 maszyn wielooperacyjnych typu harwester, 50 ciągników zrywkowych – typu forwarder, LKT oraz rolniczych. Oprócz ciężkiego sprzętu, w tym okresie pracowało ok. 60 drwali – pilarzy . Tak ogromną masę drewna można było pozyskać i zerwać dzięki operatywności i dobremu usprzętowieniu zakładów usług leśnych, dobrej organizacji pracy  i wielkiemu zaangażowaniu wszystkich pracowników nadleśnictwa. Dodatkowo przygotowano około 150 ha uporządkowanych powierzchni do wyprzedzające przygotowanie gleby – orkę  pod przyszłe nasadzenia.

Napawa również optymizmem fakt , że około 80% dotychczas pozyskanego drewna znalazło nabywcę lub jest obłożone ofertą nabycia. Pozyskana dotychczas z cięć uprzątających  masa drewna  stanowi ok. 27% ogólnej masy do pozyskania z powierzchni pohuraganowych ( łączna szacowana masa – ok. 900tys. m³). Taki stopień zaawansowania prac potwierdza, iż ich zakończenie będzie możliwe do końca 2018 roku.

 

Rok 2018 będzie rokiem dalszych intensywnych prac przy porządkowaniu terenów poklęskowych . Oprócz pozyskania drewna , planujemy uporządkowanie powierzchni pod przyszłe nasadzenia – ok. 1600ha (agromelioracje) oraz przygotowanie gleby – orkę na powierzchni ok. 1000ha. Również w bieżącym roku – jesienią, powinny się pojawić pierwsze nasadzenia dające początek przyszłym drzewostanom w miejsce tych, które uległy zniszczeniu w nawałnicy.

 

Tak, jak wspomniałem na początku , na szczegółowe podsumowanie przyjdzie czas i wówczas przedstawię problemy , na jakie napotykamy przy realizacji prac zmierzających do przywrócenia naturze tego, co istniało przed 11 sierpnia 2017 roku.